Wednesday, September 5, 2018

One Day (2016)


One Day (2016)
IMDb 7.8 ๐Ÿ  2h 15min | Drama, Romance | 1 September 2016 (Thailand)


 2h 14min | Drama, Romance | 1 September 2016 (Thailand)


One Day 
  

Storyline

This is a story about an IT worker called Denchai who doesn't get along with his co-workers well.He falls in love with one of his co-worker who he thought was different from others called Noui, apparently, the person is an adulterer with her boss who is already married. Then one day, they all went on a trip to Japan and at the end of the trip, Noui decided to commit suicide due to recently discovered that her boss will not get a divorce with his wife but failed and resulted in her losing her short term memory for a day. Denchai then decides to put this opportunity to good use by telling Noui that they are in love.


                                   


                       แ€’ီแ€‡แ€္แ€œแ€™္းေแ€œးแ€€ို แ€™แพแ€€แ€Š့္แ€แ€„္ แ€‡แ€္แ€œแ€™္းแ€กေแพแ€€ာแ€„္းေแ€œး แ€”แ€Š္းแ€”แ€Š္း แ€กแ€›แ€„္ แ€žိแ€်แ€„္แ€™แ€œား ?
       แ€’แ€„္แ€်ိဳแ€„္ แ€†ိုแ€ဲ့ ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€Ÿာ แ€กแ€ု ေแ€แ€္ แ€กแ€†ိုแ€กแ€› FA แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€•ါ แ€žူแ€€ แ€กိုแ€„္แ€ီแ€แ€”္แ€‘แ€™္း แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္ျแ€–แ€…္แฟแ€•ီး แ€œူแ€ိုแ€„္း แ€›ဲแ‚• แ€œိုแ€žံုးแ€œဲ ျแ€–แ€…္แ€•ါแ€แ€š္แ€›ံုးแ€แ€…္แ€ုแ€œံုးแ€€ แ€žူแ‚”แ€”ာแ€™แ€Š္แ€€ို แ€™ွแ€္แ€™ိแ€™ႈ แ€™แ€›ွိแ€žแ€œို แ€œိုแ€กแ€•္แ€ာ แ€”ဲแ‚”ေแ€Ÿး.. แ€†ိုแฟแ€•ီး แ€กแ€†แ€„္แ€žแ€„့္ ေแ€แšแ€ိုแ€„္းေแ€œ့ แ€›ွိแ€•ါแ€แ€š္..

           แ€กဲ့แ€’ီแ€œို แ€กแ€‘ီးแ€€်แ€”္ แ€™ႈေแ€ြ แ€”ဲแ‚” ျแ€•แ€Š့္ေแ€”แ€ဲ့ แ€’แ€„္ แ€†ီแ€€ို ႏူแ€ီ แ€†ိုแ€ဲ့ ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œးแ€Ÿာ แ€†ိုแ€€္แ€†ုိแ€€္แฟแ€™ိဳแ€€္แฟแ€™ိဳแ€€္ေแ€›ာแ€€္แ€›ွိแ€œာแ€•ါแ€แ€š္…ႏူแ€ီ แ€Ÿာ แ€žူแ€™ แ€•แ€›แ€„္แ€ာแ€•်แ€€္ေแ€”แ€œိုแ‚” แ€’แ€„္ แ€€ို แ€กแ€€ူแ€กแ€Šီแ€œာေแ€ာแ€„္းแ€›ာแ€€ေแ€” แ€˜แ€š္แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးแ€€ိုแ€™ွ แ€…ိแ€္แ€™แ€แ€„္แ€…ားแ€ဲ့แ€ဲ့แ€’แ€„္ แ€Ÿာ ႏူแ€ီ แ€กေแ€”ာแ€€္แ€€ แ€กแ€›ိแ€•္แ€œို แ€ေแ€€ာแ€€္ေแ€€ာแ€€္ แ€œိုแ€€္ေแ€”แ€ဲ့แฟแ€•ီး ႏူแ€ီ แ‚€แ€€ိဳแ€€္แ€แ€€္แ€ာေแ€ြ แ€œိုแ€€္แ€™ွแ€္ႏူแ€ီ แ€˜แ€š္แ€žြားแ€œဲ แ€œိုแ€€္แพแ€€แ€Š့္ แ€žူแ€™ แ€œိုแ€กแ€•္แ€ာေแ€œးေแ€ြแ€€ို แ€™แ€žိแ€™แ€žာ แ€€ြแ€š္แ€›ာแ€€ေแ€” แ€œုိแ€€္ျแ€–แ€Š့္แ€†แ€Š္းေแ€•းแ€•ါแ€แ€š္…แ€’ါေแ€•แ€™แ€š့္ แ€’แ€„္ แ€›ဲแ‚• แ€กแ€်แ€…္ေแ€ြแ€Ÿာ ႏူแ€ီ แ€†ီ แ€™ေแ€›ာแ€€္แ€ဲ့แ€•ါแ€˜ူး…ႏူแ€ီ แ€†ိုแ€ဲ့ แ€™ိแ€”္းแ€™ေแ€်ာေแ€œးแ€€ို แ€’แ€„္ แ€›ဲแ‚• แ€žူေแ€Œး ေแ€ာ့แ€•္ แ€€ แ€်แ€…္ေแ€›းแ€†ိုแฟแ€•ီး แ€œแ€€္แ€ြဲแ€œုိแ€€္แพแ€€แ€ဲ့ေแ€”แ‚”แ€™ွာေแ€ာ့ แ€’แ€„္ แ€›ဲแ‚• แ€กแ€žဲေแ€ြแ€กแ€•ိုแ€„္းแ€•ိုแ€„္းแ€กแ€…แ€… แ€”ဲแ‚”ေแ€•ါ့…แ€’ါေแ€•แ€™แ€š့္ แ€แ€…္แ€›แ€€္แ€™ွာေแ€ာ့ ႏူแ€ီ แ€žြားแ€်แ€„္ေแ€”แ€ဲ့ ေแ€Ÿာ့แ€€ိုแ€„္းแ€’ိုး แ€€ ႏွแ€„္းแ€•ြဲေแ€ာ္ แ€€ို แ€œုိแ€€္แ€•ိုแ‚”แ€–ိုแ‚”แ€กแ€ြแ€€္ แ€žူေแ€Œး ေแ€ာ့แ€•္ แ€€แ€›ံုးแ€€ แ€แ€”္แ€‘แ€™္း แ€กားแ€œံုး แ€€ိုแ€•ါ ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္แ€–ြแ€š္ แ€แ€›ီးแ€แ€…္แ€ု แ€‘ြแ€€္ႏုိแ€„္ေแ€กာแ€„္ แ€…ီแ€…แ€ฅ္แ€ဲ့แ€•ါแ€แ€š္…แ€‘ို แ€แ€›ီးแ€…แ€ฅ္แ€™ွာแ€œဲ แ€’แ€„္ แ€Ÿာ แ€กแฟแ€™ဲแ€œိုแ€œို ေแ€ာ့แ€•္ ႏွแ€„့္ ႏူแ€ီ แ€ိုแ‚” แ€กေแ€”ာแ€€္ แ€กแ€›ိแ€•္แ€œို แ€œိုแ€€္ေแ€”แ€ဲ့แฟแ€•ီးแ€แ€…္แ€–แ€€္แ€žแ€€္ แ€กแ€်แ€…္ေแ€ြแ€”ဲแ‚” ႏူแ€ီ แ€กေแ€•แš แ€กแ€်แ€…္ေแ€ြ แ€™ျแ€•แ€္ႏိုแ€„္แ€ဲ့แ€•ါแ€˜ူး…แ€’ီแ€œို แ€”ဲแ‚” ႏွแ€„္းေแ€ြ แ€–ံုးแ€œႊแ€™္းေแ€”แ€ဲ့ ေแ€Ÿာ့แ€€ိုแ€„္းแ€’ိုး แ€€ แ€†ုေแ€ာแ€„္းျแ€•แ€Š့္แ€ဲ့ ေแ€ါแ€„္းေแ€œာแ€„္းေแ€›ွแ‚•แ€™ွာแ€’แ€„္ แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္ แ€ိแ€္แ€แ€…ိแ€္ေแ€œး แ€†ုေแ€ာแ€„္းแฟแ€•ီး ေแ€ါแ€„္းေแ€œာแ€„္းแ€ီးแ€ဲ့แ€•ါแ€แ€š္…
                  แ€‘ူးแ€†แ€”္းแ€œွแ€ဲ့ แ€’แ€„္ แ€›ဲแ‚• แ€†ုေแ€ာแ€„္းေแ€œးแ€€ แ€กแ€™ွแ€”္แ€แ€€แ€š္ ျแ€•แ€Š့္แ€žြားแ€•ါแ€แ€š္ แ€˜ာ แ€†ုေแ€ာแ€„္းแ€œဲ แ€†ိုแ€ာแ€•แ€›ိแ€္แ€žแ€€္แ‚€แ€€ီးေแ€›ာ แ€žိแ€်แ€„္แ€•ါแ€žแ€œား ?แ€‡แ€္แ€œแ€™္း แ€กแ€… แ€™ွာ แ€”แ€Š္းแ€”แ€Š္းแ€•်แ€„္းแ€–ိုแ‚”ေแ€€ာแ€„္းแ€žแ€œို แ€›ွိေแ€•แ€™แ€š့္ ေแ€ါแ€„္းေแ€œာแ€„္း แ€ီးแฟแ€•ီး ေแ€”ာแ€€္แ€•ိုแ€„္း แ€™ွာแ€‘ုိแ€„္แ€›ာแ€€ แ€™แ€‘แ€…แ€แ€™္း แ€žแ€„္ แพแ€€แ€Š့္ျแ€–แ€…္แ€žြားแ€™แ€š္แ€†ိုแ€ာ แ€€်ေแ€”ာ္ ေျแ€•ာႏုိแ€„္แ€•ါแ€แ€š္…
                                                                 
                                                                                                    Create Channel Myanmar                                                      Download And Watch HD

Rate this posting:
{[['']]}